H.06

het algemene onderwerp van gehoorzaamheid.

 "Een psychopoliticus is niet geďnteresseerd in “therapeutische oplossingen” of “genezingen”. 

Des te groter het aantal krankzinnigen is in het land waar hij werkt, des te groter wordt het deel van de bevolking dat onder zijn toezicht valt en des te groter worden de voorzieningen waar hij gebruik van kan maken". 

HOME

NEXT

TEXT

   

 

Gehoorzaamheid is het resultaat van kracht.  

Waar wij ook kijken naar de historie van deze aarde, zien we dat gehoorzaamheid aan nieuwe leiders volledig voortkwam uit de demonstratie van een grotere kracht door die leiders, dan de kracht die tentoongespreid werd door de oude leider. Een bevolking die onder de voet gelopen is en overwonnen in een oorlog, is gehoorzaam aan de veroveraar. Het volk is gehoorzaam aan de veroveraar omdat die veroveraar meer kracht heeft getoond.  

Gelijk aan kracht is wreedheid, omdat er menselijke overwegingen in aanwezig zijn die kracht vertegenwoordigen. Het meest barbaarse, onbeteugelde en wrede gebruik van kracht brengt, als het maar ver genoeg wordt doorgevoerd,  gehoorzaamheid voort. Woeste kracht, afdoende tentoongespreid aan een individu, zal zijn medewerking voortbrengen aan elk principe of commando.  

Kracht is tegengesteld aan beschaafde acties. Het is in het menselijk verstand zo gelijk aan woestheid, wetteloosheid, wreedheid en barbaarsheid, dat het slechts nodig is om een onmenselijke houding tegenover mensen aan te nemen om van die mensen een kracht toegekend te krijgen.  

Elke organisatie die de geestdrift en de moed heeft om onmenselijkheid, woestheid, wreedheid, en een compromisloos gebrek aan menselijkheid te tonen, zal worden gehoorzaamd. Op zichzelf is het gebruik van kracht het belangrijkste ingrediënt van grootheid. Wij hoeven slechts onze grote communistische leiders als voorbeeld te nemen, in tijden van onderdrukking en beproeving, in het aangezicht van de heerschappij van de tsaar, hebben zij voortdurend over de hoofden van de onderworpen bevolking heen, toch voldoende moed ten toon gespreid om de Russische staat te veranderen in een communistisch regime.  

Als je gehoorzaamheid wilt moet je geen compromissen sluiten met menselijkheid. Als je gehoorzaamheid wilt moet je duidelijk maken dat je geen genade zult hebben. De mens is een dier. Hij begrijpt uiteindelijk slechts die dingen die door een beest begrepen worden. 

Laten we een voorbeeld hiervan geven. We hebben een persoon dat weigert te gehoorzamen en hij wordt geslagen. Zijn weigering om te gehoorzamen is nu minder uitbundig. Hij wordt opnieuw geslagen en zijn verzet vermindert nog meer. Hij wordt gestompt en geslagen, opnieuw en opnieuw totdat uiteindelijk zijn enige gedachte onmiddellijke en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is aan diegene van wie deze kracht uitging. Dit is een bewezen principe. Het is bewezen omdat het beestmens dit als voornaamste principe gebruikt sinds het begin der tijden.  

Het is het enige principe dat effectief is, het is het enige principe dat een uitgebreid en voortdurend geloof heeft voortgebracht. Het is in ons voordeel dat een individu dat keer op keer, op keer, geslagen wordt door een bepaalde bron, op het laatst hypnotisch alles gelooft wat gezegd wordt door de bron die hem slaat.

De stompzinnigheid van de westerse beschavingen is het best zichtbaar in het feit dat zij geloven dat hypnose iets te maken heeft met het verstand, of aandacht en een verlangen naar bewusteloosheid. Dit is niet waar. Alleen als een persoon geslagen is, gestraft en genadeloos in elkaar gestompt, kan de effectiviteit van de toegepaste hypnose gegarandeerd worden. Westerse autoriteiten hebben verklaard dat slechts ongeveer 20 procent van de personen vatbaar is voor hypnose. Deze verklaring is heel erg onjuist.  

Begeleid met voldoende bestraffing is iedereen, op elk moment en op elke plaats, ontvankelijk voor hypnose. Met andere woorden, door het toevoegen van kracht wordt hypnose uniform effectief. Waar bewusteloosheid niet tot stand gebracht kan worden door simpele concentratie op de hypnotiseur, kan bewusteloosheid tot stand worden gebracht met drugs, met slaan, met elektrische schokken en op andere manieren. Waar het niet mogelijk is om bewusteloosheid op die manier te bewerkstelligen en een implantatie of een hypnotisch bevel effectief tot stand te brengen, is het slechts noodzakelijk om het functionerende gedeelte van de hersenen van het beestmens te amputeren, om hem tot niets te reduceren, nutteloos en niet langer lastig. We kunnen zien dat hypnose in zijn geheel dus effectief is.  

De mechanismen van hypnose laten duidelijk zien dat mensen ertoe gebracht kunnen worden om te geloven in bepaalde condities, zelfs in hun omgeving of in politiek, door het toepassen van kracht. Het is dus noodzakelijk voor een psychopoliticus om een expert te zijn in het toepassen van geweld. Hij kan dus  onvoorwaardelijke gehoorzaamheid tot stand brengen, niet alleen bij individuele leden van een samenleving, maar ook in een complete samenleving en haar regering. Hij hoeft slechts een afdoende wrede rol aan te nemen, een afdoende compromisloze onmenselijke houding en hij zal gehoorzaamd en geloofd worden.  

Het onderwerp hypnose heeft te maken met geloof. Wat kan je mensen laten geloven? Je kunt ze alles laten geloven als er maar genoeg wreedheid en geweld wordt toegepast. De gehoorzaamheid van een bevolking is zo groot als de mate waarin ze geloven.  

Verwerpelijke religies, zoals het Christendom, wisten dit. Zij wisten dat wanneer er voldoende vertrouwen tot stand gebracht kon worden, een bevolking onderworpen kon worden aan hun christelijke schijnvertoning van menselijkheid en genade. Hiermee kon een volk ontwapend worden. Niemand hoeft echter rekening te houden met gegeven vertrouwen om op brede schaal geloof te bewerkstelligen. Je hoeft slechts genoeg geweld ten toon te spreiden, genoeg onmenselijkheid, genoeg wreedheid en barbaarsheid, om een onvoorwaardelijk geloof te veroorzaken en daarmee en daardoor een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Omdat het communisme een zaak van overtuiging is, is de bestudering ervan een studie over kracht.

De eerste Russische psychiaters, die pionierden in het veld van de psychiatrische wetenschap, begrepen volledig dat hypnose wordt veroorzaakt door acute angst. Zij ontdekten dat dit ook kon worden veroorzaakt door een emotionele schok, door  extreme ontbering alsmede door slaan en drugs.  

Om een diepe hypnotische staat teweeg te brengen in een individu, een groep of een bevolking, moet het bestanddeel van angst altijd aanwezig zijn voor de machthebbers. De psychiater is uitermate geschikt voor deze rol, omdat zijn wreedheden worden begaan in naam van de wetenschap, onverklaarbaar complex zijn en voor mensen volledig niet te begrijpen. Voldoende angst onder de bevolking  voor de psychiater zal, op zichzelf, krankzinnigheid voortbrengen bij een groot aantal individuen. Gehuld in een mantel van autoriteit, kan een psychopoliticus een voortdurende campagne starten waarin de verschillende “behandelingen” die aan krankzinnigen worden gegeven uitvoerig beschreven worden. Een psychopoliticus moet te allen tijde volhouden dat deze behandelingen therapeutisch en noodzakelijk zijn. Hij kan in al zijn literatuur en zijn boeken lange lijsten opnemen met voorgewende genezingen die zijn voortgekomen uit deze behandelingen. Maar deze “geneeswijzen” hoeven geen daadwerkelijk herstel van de gestoordheid te produceren. Zolang de psychopoliticus en zijns gelijke de enige autoriteiten zijn om het verschil tussen geestelijke gezondheid en krankzinnigheid vast te stellen, hebben zij het laatste woord over de therapeutische waarde van deze behandelingen. Geen leek zal het aandurven om een uitspraak te doen over de geestelijke toestand van een individu die door een psychiater reeds krankzinnig is verklaard. Het krankzinnige individu zelf is niet in staat om te klagen en zijn familie (zoals we later zullen behandelen) is reeds in diskrediet geraakt omdat ze een krankzinnige in hun midden hebben. Er moeten ook andere beoordelaars van krankzinnigheid zijn, anders zou onthuld kunnen worden dat de gewelddadige praktijken die onder het mom van een behandeling uitgevoerd worden, niet therapeutisch zijn.  

Een psychopoliticus is niet geďnteresseerd in “therapeutische oplossingen” of “genezingen”. Des te groter het aantal krankzinnigen is in het land waar hij werkt, des te groter wordt het deel van de bevolking dat onder zijn toezicht valt en des te groter worden de voorzieningen waar hij gebruik van kan maken. Omdat het probleem schijnbaar oncontroleerbare hoogtes bereikt, kan hij steeds meer opereren in een staat van een noodtoestand.  

Dit zorgt ervoor dat hij een excuus heeft om behandelingen te gebruiken als elektroshocks, prefrontale lobotomie, transorbitale lobotomie en andere operaties die al lange tijd in Rusland uitgevoerd worden op politieke gevangenen.  

Het is in het belang van de psychopoliticus dat de mogelijke genezing van krankzinnigen door de wet verboden wordt en te allen tijde wordt uitgeschakeld. Om   de gehoorzaamheid van de bevolking te verkrijgen en hun algemene reactie te controleren, moet een niveau van wreedheid tegen elke prijs worden volgehouden.

Alleen op deze manier kan de beoordeling van een psychopoliticus over de krankzinnigheid of geestelijke gezondheid van publieke figuren in stand blijven als een absolute overtuiging. Het gebruik van afdoende wreedheden op hun patiënten zal ervoor zorgen dat het grote publiek alles gelooft wat er gezegd wordt over die patiënten.

Verder moet, en dat is nog veel belangrijker, het terrein van het verstand genoeg door de psychopoliticus gedomineerd worden om, daar waar deze leerstellingen onderwezen worden, zij hypnotisch worden geloofd.  

De psychopoliticus die alle psychologie-colleges in een gebied onder zijn controle heeft kan daarmee, tijdens hun opleiding, een complete hervorming van de toekomstige leiders van een land bewerkstelligen en hen daarmee klaarstomen voor het communisme.  

Om gehoorzaamd te worden moet je worden geloofd. Als iemand afdoende wordt geloofd, wordt hij gehoorzaamd zonder dat er vragen worden gesteld.  

Als hij veel geluk heeft en iemand in handen krijgt die zich in de nabijheid bevindt van een politiek of een belangrijk figuur, wordt de factor van gehoorzaamheid erg belangrijk. Een bepaalde hoeveelheid angst moet worden opgewekt in de persoon onder behandeling zodat dit persoon vervolgens de directe orders van de psychopoliticus accepteert, volledig en zonder vragen te stellen, om daarmee invloed uit te oefenen op de persoon die bereikt moet worden.  

Het voortbrengen van een dergelijke geestestoestand bij een deel van de bevolking en haar leiders, dat een psychopoliticus te allen tijde moet worden geloofd, kan uiteindelijk met veel geluk worden bereikt. Het is niet ondenkbaar dat psychopolitici vervolgens, in een land als de Verenigde Staten, de meest intieme adviseurs worden van politieke figuren, zelfs tot aan het punt dat ze de hele politieke partij zullen adviseren aangaande hun acties tijdens de verkiezingen.  

Het denken op de lange termijn is hierbij belangrijk. Overtuiging wordt veroorzaakt door een bepaalde hoeveelheid schrik en doodsangst van een autoritair niveau en dit zal gevolgd worden door gehoorzaamheid.  

De algemene propaganda waar de psychopolitiek het best mee gediend is, is de aanhoudende bewering dat bepaalde autoriteiten binnen de geneeskunde denken dat een “zus of zo” behandeling de juiste is voor krankzinnigheid. Deze behandelingen moeten altijd een bepaalde hoeveelheid wreedheid bevatten. De propaganda moet blijven voortduren en de nadruk leggen op het stijgende aantal krankzinnigen in een land. Het gehele gebied van menselijk gedrag kan, in het belang van een land, uiteindelijk worden bestempeld als abnormaal gedrag. Dit zorgt ervoor dat iedereen die zich enigszins excentriek gedraagt, met name de excentriciteit van het bestrijden van de psychopolitiek, het zwijgen opgelegd kan worden omdat hij zich, volgens de autoritaire mening van de psychopoliticus, abnormaal gedraagt. Met een beetje geluk valt hij daardoor in handen van de psychopoliticus die hem dan voor altijd uitschakelt of zijn loyaliteit, middels de pijn, drugs, hypnose techniek, een andere richting opstuurt.   

Over het onderwerp van gehoorzaamheid zelf, de meest optimale gehoorzaamheid is een gehoorzaamheid zonder nadenken. Een gegeven commando moet worden opgevolgd zonder beredenering door de persoon zelf. Het commando moet daarom geďmplanteerd worden onder het denkniveau van het te beďnvloeden persoon en moet hem laten reageren zonder dat het een geestelijke alertheid bij hem veroorzaakt.

Het is in het belang van de psychopolitiek dat een bevolking wordt verteld dat een gehypnotiseerd persoon niets zal doen dat ingaat tegen zijn eigen wil, dat hij geen immorele dingen zal doen en dat hij niet iets zal doen dat gevaarlijk voor hem is.

Dit is misschien waar voor de lichte, huiskamer-hypnose maar het is zeker niet waar voor commando’s welke zijn ingeplant met het gebruik van elektroshocks, drugs of heftige straffen.  

We rekenen er volledig op dat dit voor het grote publiek ongeloofwaardig wordt gemaakt door de psychopoliticus. Als het algemeen bekend zou worden dat individuen commando’s gehoorzamen die schadelijk voor henzelf zijn en acties zouden uitvoeren die ingaan tegen hun moraal, op het moment dat ze onder invloed zijn van diepe hypnotische commando’s, worden de acties van vele mensen die, zonder het te weten, werken voor het communisme, te goed begrepen.  Mensen die opereren onder diepe hypnotische commando’s moeten schijnbaar werken vanuit hun eigen wil en overtuiging.  

Het volledige onderwerp van de psychopolitieke hypnose, de psychopolitiek in het algemeen, is voor zijn verdediging afhankelijk van het voortdurende protest van de autoriteiten op dat gebied die stellen dat deze zaken niet mogelijk zijn. Wanneer iemand een psychopoliticus zou ontmaskeren, zou deze onmiddellijk moeten verklaren dat het lichamelijk onmogelijk is, waarbij hij gebruik maakt van zijn positie als een autoriteit om elke beschuldiging te weerleggen. Zou enig psychopolitiek geschrift geopenbaard worden, dan is het slechts nodig om het als bedrog af te doen en ze in hun gezicht uit te lachen. Psychopolitieke activiteiten zijn gemakkelijk te verdedigen.  

Wanneer de psychopolitieke activiteiten een bepaalde hoogte hebben bereikt, zal het bijna onmogelijk zijn om ze ongedaan te maken omdat de bevolking al volledig  gehoorzaamt aan de psychopoliticus en zijn volgelingen. Het ingrediënt van gehoorzaamheid is belangrijk, het volledige geloof in de psychopoliticus maakt zijn verklaringen waarmee hij elke aanval op psychopolitieke acties weerlegt, onaantastbaar.  De optimale omstandigheid zou zijn om elke positie te bezetten die door overheidsfunctionarissen geconsulteerd kan worden, wanneer er vragen of verdenkingen zouden zijn aangaande de psychopolitiek. Een psychiatrisch adviseur zou in de buurt geplaatst moeten worden van elke overheidsorganisatie. Alle verdenkingen zouden dan naar hem worden doorverwezen en er zou nooit actie  ondernomen worden, hierdoor kan het doel van het communisme gerealiseerd worden in die natie.    

Psychopolitiek hangt, vanuit het standpunt van de leek, af van haar fantastische aspecten. Dit is haar beste verdediging, maar belangrijker dan verdediging is de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van de ambtenarij en het grote publiek vanwege de reputatie van de psychopoliticus op het gebied van de  geneeskunde

 

TOEVOEGING VAN DE VERTALER

In 1950 werd het Amerikaanse tijdschrift Pastoral Psychology voor het eerst gepubliceerd. In de advies-commissie voor de uitgevers zat de bekende humanist en psycholoog en voormalig voorzitter van de American Psychological Association, Carl R. Rogers.

Rogers was tevens de onderwijskundig psycholoog die verantwoordelijk was voor de invoering van psychologische onderwijs programma’s op de scholen.  

Rogers stelde in 1979: We kunnen ervoor kiezen om onze groeiende kennis te gebruiken om mensen tot slaaf te maken op manieren die je eerder niet had kunnen dromen. Ze hun persoonlijkheid afnemen, ze onder controle houden met middelen, die zo zorgvuldig zijn uitgekozen, dat ze zich misschien wel nooit bewust zullen worden van het verlies van hun persoonlijkheid…”[i] Vance Packard, The People Shapers, (Bantam Books, Inc., New York, 1977), Jan. 1979 edition, inside leaf page.