H.01

DE HISTORIE EN DEFINITIE VAN PSYCHOPOLITIEK.

Psychopolitiek:

  De kunst en wetenschap van het tot stand brengen en het in stand houden van de heerschappij over gedachten en loyaliteiten van individuen, ambtenaren, instanties en de massa en het teweegbrengen van de verovering van vijandige naties door middel van “geestelijke gezondheidszorg”.

 

HOME

NEXT

TEXT

 

Hoewel straf op zich nooit geheel ontdaan is van vergelding, is het desalniettemin waar dat het resultaat en het doel van elke straf het indoctrineren is van de gestrafte persoon, met een denkbeeld van controle of gehoorzaamheid. 

Daarom heeft elke heerser, voor zover wij het ons kunnen herinneren, die de gehoorzaamheid van zijn onderdanen nodig had om zijn doelen te bereiken, zijn toevlucht genomen tot straffen. Dit geldt voor elke stam en elke staat in de geschiedenis van de mensheid. Heden ten dage heeft de Russische cultuur zekerder en meer precieze methoden voortgebracht voor het aanpassen en zeker stellen van de loyaliteit van personen en massa’s en het afdwingen van gehoorzaamheid. Dit moderne uitvloeisel uit de oude praktijken wordt psychopolitiek genoemd.  

De stupiditeit en bekrompenheid van de naties die niet gezegend zijn met Russische rationaliteit heeft ervoor gezorgd dat ze gedwongen zijn om op praktijken te  vertrouwen welke te log en te ouderwets zijn voor het snelle en drastische tempo van onze tijd. En, gezien de enorme vooruitgang van de Russische cultuur op het gebied van de geestelijke technologieën, welke begon met het glorieuze werk van Pavlov en later werd voortgezet door andere deskundige Russen, zou het vreemd zijn als deze kunst en wetenschap zich niet in zijn geheel zou wijden aan het aanpassen van de loyaliteit en het afdwingen van gehoorzaamheid van individuen en de massa.   

We zien dus dat psychopolitieke procedures de natuurlijke voortzetting zijn van praktijken die zo oud zijn als de mens, praktijken die aanwezig zijn in alle groepen  over heel de wereld. Er schuilen dus geen ethische problemen in de psychopolitieke procedures, omdat het duidelijk en bewezen is dat de mens altijd gedwongen wordt in het belang van de staat, middels het economisch belang of door indoctrinatie, volgens de wensen en verlangens van de staat.  

In basis is de mens een dier. Hij is een dier met een dun laagje sociaal vernis. Hij is een kuddedier, samengeschoold om zichzelf te beschermen tegen de bedreigingen van de omgeving. Diegene die hen groepeert en controleert, moet vervolgens ook de gespecialiseerde technieken in zijn bezit hebben om de nukken en de energie van dit dier te besturen.  

Psychopolitiek wordt in verschillende vormen al lange tijd gebruikt in Rusland, maar dit is alles behalve bekend buiten de grenzen van onze natie, met uitzondering van de plekken waar wij onze informatie zorgvuldig naar hebben overgebracht en waar het gebruikt wordt in het belang van onze natie.  

De definitie van psychopolitiek is als volgt: de kunst en wetenschap van het tot stand brengen en het in stand houden van de heerschappij over gedachten en loyaliteiten van individuen, ambtenaren, instanties en de massa en het teweegbrengen van de verovering van vijandige naties door middel van “geestelijke gezondheidszorg”.  

Het onderwerp psychopolitiek valt op te delen in verschillende categorieën, elk natuurlijk en logisch volgend op de andere.  

 • Het eerste onderwerp is de samenstelling en anatomie van de mens als een bestuurlijk organisme.

 • Het volgende onderwerp is een onderzoek naar de mens als een economisch organisme, omdat dit gecontroleerd zou kunnen worden door zijn verlangens.

 • Het volgende is een rangschikking van de staatsdoelen voor het individu en de massa’s.

 • Het volgende is een onderzoek naar loyaliteiten.

 • Het volgende is het algemene onderwerp van gehoorzaamheid.

 • Het volgende is de anatomie van het stimulus respons mechanisme van de mens.

 • Het volgende is het onderwerp shock en weerstandsvermogen.

 • Het volgende is de categorisering  van ervaringen.

 • Het volgende is het tot stand brengen (katalyseren) en in lijn brengen van ervaringen.

 • Het volgende is het gebruik van drugs.

 • Het volgende is het gebruik van implantatie.

 • Het volgende is de algehele toepassing van psychopolitiek in Rusland.

 • Het volgende onderwerp is de organisatie en het gebruik van de anti-psychopolitiek.

 • De volgende stap is het gebruik van psychopolitiek in de verovering van  andere naties.

 • De volgende stap is het opzetten van psychopolitieke organisaties buiten Rusland, hun samenstelling en activiteiten.

 • Volgende stap is het creëren van een slavenfilosofie in de vijandige landen.

 • Het tegenwerken van anti-psychopolitieke activiteiten in het buitenland, en de laatste stap, de acceptatie van psychopolitieke regels in een wetenschappelijk tijdperk. Het is mogelijk dat hier een grote hoeveelheid aan subcategorieën aan toegevoegd moeten worden zoals het nullificeren van moderne wapens door psychopolitieke activiteiten. 

De kracht en macht van de psychopolitiek kan onmogelijk overschat worden. Met name als het gebruikt wordt in die naties welke zijn vervallen door pseudo-intellectualisme, waar de uitbuiting van de massa gemakkelijk gecombineerd kan worden met psychopolitieke acties en, met name daar waar de hebzucht van kapitalistische of monarchale regimes een verpletterende hoeveelheid neuroses hebben voortgebracht, welke gebruikt kunnen worden als grondslag voor psychopolitieke acties en een psychopolitiek korps.   

Studenten, een deel van jullie missie is het voorkomen van het gebruik van psychopolitieke activiteiten ten nadele van de Russische staat, net als het jullie missie is om de doelen van de psychopolitiek na te streven, zoals die aan jullie zijn toegewezen, binnen onze natie en in het buitenland.  

Geen enkele Russische agent kan zonder een grondige opleiding in psychopolitiek ook maar de minste effectiviteit behalen, en ook jullie dragen het vertrouwen van de hele Russische natie met je mee, het vertrouwen dat jullie goed gebruik zullen maken van hetgeen jullie hier leren.